LVVP gevisiteerd LVVP gevisiteerd

Werkwijze en visie

Psychotherapie is een samenwerking tussen cliënt en behandelaar. De cliënt is de deskundige omtrent de eigen belevingen en wensen.

Als therapeut heeft mevrouw Krijgsman veel ervaring met psychische processen en psychiatrische ziektebeelden. Samenwerking en uitwisseling zijn wezenlijk in het psychotherapieproces. Na de intakegesprekken stel ik, in samenspraak met de cliënt, een behandelovereenkomst en behandelplan op. Dit is de leidraad voor de behandeling.

De inhoud van de behandeling is afhankelijk van de klachten en de hulpvraag. De behandeling kan overwegend directief en klachtgericht zijn, of juist meer ontdekkend en inzichtgevend.  Afname van de klachten is het doel. Bewustwording van eigen denken, voelen en handelen is belangrijk. Tegelijkertijd is er aandacht voor het optimaliseren van de interactie met anderen (ik-ander).

Werkervaring

Vrijgevestigd psychotherapeut met ruime ervaring (psychiatrisch ziekenhuis, psychotherapeutische deeltijdbehandeling, polikliniek psychiatrie, team psychotherapie en vrijgevestigde praktijk). Behandelaar, opleider en supervisor binnen de GGZ.

Kwaliteitsstatuut

Het GGZ kwaliteitsstatuut vind u hier.

Kwaliteitsgaranties

BIG-geregistreerd klinisch psycholoog, psychotherapeut en GZ-psycholoog, geregistreerd eerstelijnspsycholoog. Aangesloten bij:

Werkwijze bij therapie en onderzoek

Uw behandeling bestaat uit drie fases: intake, therapie en afronding.

 1. Intake
 2. Tijdens de intake (een tot drie gesprekken) inventariseert de behandelaar uw klachten. De hulpverlener bekijkt hoe u op diverse gebieden functioneert: werk, school, thuis, relaties, gezin, enzovoorts. Verder vraagt de behandelaar naar uw achtergrond en levensgeschiedenis.

  U bespreekt samen uw verwachtingen van de therapie en de therapeut.

  Ook vertelt u welke problemen u wilt aanpakken. Elk gesprek duurt 60 minuten in de intakefase, hierna 45 of 50 minuten.

  Indien daar aanleiding voor is, heeft in deze fase ook een psychologisch onderzoek plaats.

  Na de inventarisatie stelt de psychotherapeut een behandelovereenkomst op en een behandelplan. (Conform de Wet op de WGBO) Dit is een wederzijdse afspraak. Hierin staat waar de therapie zich op richt, en hoe de werkwijze is. In het behandelplan staan de meer concrete behandeldoelen verwoord. Tenslotte kan de behandelaar een verslag van de intake versturen naar uw verwijzer.

 3. Therapie
 4. De therapiefase bestaat uit het uitvoeren van het behandelplan. De lengte van de therapie is afhankelijk van:

  • de aard van uw klachten,
  • wat is afgesproken in het behandelplan.

  Tijdens de behandeling vindt regelmatig een evaluatie plaats. Om het resultaat van de behandeling te volgen, kan uw behandelaar een regelmatig terugkerende vragenlijst gebruiken.

 5. Afronding van de therapie
 6. Hoe lang de afronding van een behandeling duurt, verschilt sterk per persoon. Afsluitend stuurt de behandelaar, met uw toestemming, een verslag naar uw verwijzer.

Privacy statement

Praktijk voor Psychotherapie Krijgsman hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Praktijk voor Psychotherapie Krijgsman met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing
  Dit privacystatement is van toepassing op de (potentiële) patiënten van wie Praktijk voor Psychotherapie Krijgsman persoonsgegevens verwerkt.
 2. Verwerking van persoonsgegevens
  Praktijk voor Psychotherapie Krijgsman verwerkt persoonsgegevens die:
  • de betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren) aan Praktijk voor Psychotherapie Krijgsman heeft verstrekt, zoals contactgegevens, persoonsgegevens of gegevens omtrent de klacht;
  • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. Doeleinden verwerking
  Praktijk voor Psychotherapie Krijgsman verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
  • het onderhouden van contact, en het terugkoppelen van informatie naar de betrokkene;
 4. Rechtsgrond
  Praktijk voor Psychotherapie Krijgsman verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrond: uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d., en het leveren van benchmark metingen aan SBG;
 5. Verwerkers
  Praktijk voor Psychotherapie Krijgsman heeft voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) ingeschakeld die uitsluitend volgens instructies van Praktijk voor Psychotherapie Krijgsman persoonsgegevens verwerken. Praktijk voor Psychotherapie Krijgsman sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.
 6. Persoonsgegevens delen met derden
  Praktijk voor Psychotherapie Krijgsman deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk voor Psychotherapie Krijgsman deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.
 7. Doorgifte buiten de EER
  Praktijk voor Psychotherapie Krijgsman geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk voor Psychotherapie Krijgsman ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
 8. Bewaren van gegevens
  Praktijk voor Psychotherapie Krijgsman bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk voor Psychotherapie Krijgsman hanteert een bewaartermijnen voor medische gegevens van ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 9. Wijzigingen privacystatement
  Praktijk voor Psychotherapie Krijgsman kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Praktijk voor Psychotherapie Krijgsman gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
 10. Rechten, vragen en klachten
  U hebt het recht uw behandelaar binnen Praktijk voor Psychotherapie Krijgsman te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met uw behandelaar binnen Praktijk voor Psychotherapie Krijgsman.

Bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk voor Psychotherapie Krijgsman persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met uw behandelaar binnen Praktijk voor Psychotherapie Krijgsman. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).