LVVP gevisiteerd LVVP gevisiteerd

Beroepscode en klachten

Regels

Het wettelijk vereiste privacy- en klachtreglement zijn van kracht. Op aanvraag kunt u deze inzien.

Wat u in de behandeling vertelt is strikt vertrouwelijk. Een uitzondering hierop is de berichtgeving aan uw huisarts of medisch specialist, die u naar de klinisch psycholoog of psychotherapeut verwezen heeft. Standaard informeren wij uw huisarts; nadat het behandelplan is vastgesteld en bij beëindiging van uw behandeling. Als u dat niet wenst dan dient u dit expliciet aan te geven. Voor elke andere berichtgeving of overleg met andere behandelaren wordt vooraf uw toestemming gevraagd.

Uw ziektekostenverzekering heeft administratieve gegevens nodig om uw ziektekosten te kunnen vergoeden, deze gegevens worden vervat in de zgn. DBC-registratie (dit is een wettelijke verplichting). In de DBC registratie wordt vermeld het aantal contacten wat u hebt gehad en welke therapievorm geboden is. Op dit moment is men nog met de ziektekostenverzekeraar in gesprek over de privacygevoeligheid van deze informatie, o.a. de diagnose die ook in de DBC vermeld wordt.

Klachten

Als u een klacht heeft over uw behandeling of de organisatie van de praktijk, schroom dan niet om dat te bespreken. Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de LVVP, zie www.lvvp.info.

Dossier

Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een digitaal dossier, via een beveiligde website. Medicore is de leverancier van het patiëntendossier, deze leverancier moet zich houden aan de voorschriften van het ministerie van VWS. Samen met Nza zien zij toe op veiligheid. Dit dossier wordt op zodanige wijze opgeborgen dat het nooit voor derden toegankelijk is. U hebt recht op inzage in en kopieën van uw dossier. Desgewenst kunt u uw dossier laten vernietigen. Het dossier dient tenminste vijftien jaar bewaard te worden, tenzij u dat anders wenst en aan ons kenbaar maakt.

Annuleren

Wachttijden in de zorg zijn een groot probleem. Het is dus belangrijk dat wij zo efficiënt mogelijk omgaan met de tijd. Het veelvuldig afzeggen van afspraken is dus niet alleen nadelig voor uw behandeling, maar heeft ook negatieve gevolgen hebben voor andere patiënten die immers langer moeten wachten.

In de trajectplanning worden afhankelijk van de voortgang van de aanmelding afspraken gereserveerd en vastgelegd zodra u te kennen heeft gegeven dat de voorgestelde data u schikken.

Het kan natuurlijk voorkomen dat u verhinderd bent voor een afspraak. Als dit het geval is, laat het dan zo spoedig mogelijk (bij voorkeur via e-mail) weten, waarna met u zo snel mogelijk naar een datum voor een vervangende afspraak wordt gezocht. Zegt u de afspraak binnen 24 uur a.u.b. alleen af als u écht niet kunt komen.

Als u de afspraak van tevoren niet binnen de gestelde tijd afmeldt, dan brengen wij de kosten van de volledige sessie bij u in rekening.